سیستم جامع آنلاین حسابداری آژانس های مسافرتی

ایجاد پارامترهای سال مالی

معرفی گروه و طبقات حساب

معرفی سرفصلهای حساب

معرفی حسابهای مرکب

ثبت آنلاین اسناد

دفاتر

ترازها

گزارشات جامع و تفضیلی 3 لایه مالی

معرفی صندوقهای آژانس

معرفی صندوقداران

معرفی عملیات صندوق

ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت

فعال یا غیر فعال نمودن صندوق جهت ارسال اطلاعات از طرف قسمتهای دیگر

چاپ قبض دریافت / پرداخت صندوق

کنترل تعداد دفعات چاپ قبض صندوق

امکان ابطال قبض صندوق

تهیه انواع گزارشات صندوق

تهیه سند حسابداری روزانه

تهیه نمودارهای آماری از عملیات صندوق

ثبت اطلاعات چکهای دریافتی

ثبت اطلاعات چکهای پرداختی

ثبت اطلاعات چکهای ضمانت دریافتی یا پرداختی

ثبت فیشهای واریزی

ثبت مجوزهای اعتبار

ثبت مجوزهای اعتبار از محل قرارداد

معرفی حسابهای جاری